Skip to main content

Før du klager

Klage på kontrollsanksjon

Dersom du har fått en kontrollsanksjon du mener er uberettiget kan du sende en skriftlig klage via vårt klageskjema. Klagen må sendes skriftlig innen 3 uker fra datoen kontrollsanksjonen ble ilagt. 

Alle skriftlige klager blir behandlet i tråd med Parkeringsforskriften for privat parkeringshåndheving. Klagene blir behandlet av P-Norge sin egen klagebehandlingsavdeling. 

Hvis du har sendt inn en klage innen klagefristen trenger du ikke å betale kontrollavgiften før klagen er behandlet. 
Det finnes noen saker som du åpenbart ikke vil få medhold på. Eksempler på dette er hvis billetten ikke har ligget synlig eller du har parkert over flere felt. Du kan lese mer om saker som du åpenbart ikke vil få medhold på under Nytteløse klager. 

Før du klager bør du gå igjennom sjekklisten nedenfor: 

Husk å legge ved kopi av eventuell parkeringsbillett og/eller annen dokumentasjon.

 1. Kontroller at kontrollsanksjon er utstedt av P-Norge.
 2. Kontroller hva som er årsaken til at kontrollsanksjon er utstedt.
 3. Merk deg kontrollsanksjonsnummeret. Dette er nummeret du må referere til i forbindelse med klage.
 4. Eventuell tilleggsinformasjon vil gi deg nærmere forklaring på hva som er årsaken til utstedelsen.

Les denne informasjonen før du sender inn klage:

Hva sier loven?

Fra og med 1.1.2017 er all parkering mot vilkår offentlig parkering og er således regulert av den nye Parkeringsforskriften. Den tidligere avtaleretten mellom grunneier og parkant (den som parkerer) gjelder ikke lenger på slike områder.

Det finnes områder som ikke faller inn under den nye forskriften, som eksempelvis områder som bare har reservert parkering for leietakere eller andre spesifikke grupper. Skal slike områder håndheves så gjelder likevel kapittel 3 (personell), 8 (sanksjon) og 9 (klage).

Kontrollsanksjon - Hvorfor?

Hvis du har blitt ilagt en kontrollsanksjon av P-Norge AS så er det fordi du har stått parkert på et privateid område uten å overholde parkeringsbestemmelsene som gjelder der. Et privateid parkeringsområde kjennetegnes ved at det ikke er skiltet med offentlige trafikkskilt, men med tilsvarende private skilt.

P-Norge AS og grunneier har samarbeidet om fastsettelse av parkeringsregulering på områdene P-Norge AS drifter. Reguleringen fremgår av skilt på de enkelte områder. Våre parkeringsbetjenter som utfører kontroll av området vil påse at den gjeldende parkeringsregulering respekteres. Det  innebærer at vi kontrollerer at parkeringsbestemmelsene overholdes og at vi utsteder kontrollsanksjoner ved brudd på disse. Dersom du har blitt ilagt en kontrollsanksjon vil grunnlaget for ileggelsen fremkomme av kontrollsanksjonsblanketten. Kjøretøy som er hensatt i strid med angitte vilkår vil kunne bli fjernet fra området. 

Vi har full forståelse for at det er frustrerende å bli ilagt en kontrollsanksjon og at det kan virke urimelig at du ikke kan foreta en kortvarig parkering uten å bli ilagt en kontrollsanksjon. Kontrollsanksjon er imidlertid en nødvendighet for å håndheve parkeringsbestemmelsene. Hensikten med kontroll og sanksjonsmidler er å sikre mest mulig hensiktsmessig bruk av området, samt å hindre trafikalt kaos og sørge for at det er ledige parkeringsplasser tilgjengelig for legitime brukere. Skilt ved innkjøringen og ellers på området angir vilkårene du plikter å forholde deg til ved parkering.

Dersom du er normalt oppmerksom og følger parkeringsreglene vil du ikke oppta plass for rettmessige brukere eller skape uoversiktlige situasjoner og du vil samtidig unngå å få kontrollsanksjon.

Nytteløse klager

kontrollsanksjon kan bare frafalles hvis det foreligger formelle feil ved ileggelsen. Ved stans eller parkering i strid med vilkårene for plassen, vil det normalt ikke være grunnlag for opphevelse av kontrollsanksjonen.

Parkeringsklagenemnda har avgjort mange sakstyper i sine tidligere vedtak.

Det finnes derfor noen saker det er nytteløst å klage over:

 • Parkering for forflytningshemmede
 • Overskridelse av maks p-tid
 • Skjev parkering / utenfor oppmerket felt
 • Ikke synlig billett

Det nytter ikke å klage på en kontrollsanksjon hvis billetten ikke lå godt synlig i frontruten.

 • ​Feil inntasting av kjennemerke (bilens registreringsnummer)

Ved elektronisk parkering hvor kjennemerket må tastes inn for å dokumentere parkeringstidspunkt, er det førers ansvar å påse at inntastingen er korrekt. Det være seg om betaling foretas på betalingsautomat eller via mobiltelefon.

 • Unnskyldningen "skulle bare" holder ikke
 • Påstand om automatfeil uten å ha oppfylt førers plikter ved automatfeil

Har du parkert et sted der automaten er ute av drift og du ikke har lagt en lapp i frontruta med beskjed om feilen eller ringt parkeringsoperatøren og varslet slik som Parkeringsforskriften § 4 krever, vil du ikke få medhold i klagen din med mindre parkeringsoperatøren har registrert feil på automaten i tidsrommet du parkerte. Du har også plikt til å benytte en annen parkeringsautomat dersom det finnes flere automater på samme område.

 • Utløpt billett

Klager som begrunnes med at man finner det urimelig å bli ilagt kontrollsanksjon fordi man kun var noen minutter for sen, gis ikke medhold. Man har ingen ”rimelig frist” jfr. Parkeringsforskriften pkt. 4.4 til å betale eller sette seg inn i parkeringsvilkårene ved fornying av billett.

Klage på kontrollsanksjon må være skriftlig og kan sendes ved å gå inn her: